فروش سیم کارت به شماره09125221238

50000000

توضیحات

9909987819500276

140091460000479892
شعبه دوم اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان شهر ري

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسلام

احتراماًبه موجب پرونده اجرایی کلاسه فوق الذکر  و اجراییه صادره از حوزه 965مجتمع شهید محسن حججی شوراي حل اختلاف تهران(شماره 20) شهرری محکوم علیه علیرضا مبارک فرزند حسین شماره ملی 0491196261 محکوم است به پرداخت 169/005/171ریال بابت محکوم به درحق حميدرضا ميراخوري فرزند عبدالخير وهمچنین مبلغ 8/450/258ريال بابت نیم عشر دولتی ،با توجه به توقیف خط شماره 09125221238 متعلق به خوانده و حسب تقاضای محکوم له حميدرضا ميراخوري فرزند عبدالخيربا وکالت  علی اکبر ربيعي زاده اموال مذکور بدون در نظر گرفتن دیون  احتمالی توسط کارشناس رسمی دادگستری به میزان50/000/000ريال ارزیابی شده است . مزایده در تاریخ1400/09/20ساعت 12 در محل شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرری برگزار می‌گردد.مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و به بالاترين پيششنهاد واگذار ميشود. .متقاضیان خرید قبل از مزایده ده درصد از کل مبلغ را طی قبض سپرده به شماره حساب 2171299031001 سپرده دادگستری ری نزد بانک ملی شعبه اداره امور مالیاتی پرداخت ودر زمان مزایده ارائه نمایند و مابقي مبلغ مزايده نيز حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ مزايده وصول خواهد شد چنانچه خريدار ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت مابقي ثمن مزايده اقدام ننمايد سپرده وي پس از کسر هزينه هاي اجرايي به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمنا کليه هزينه هاي انتقال مورد مزايده بر عهده خريدار ميباشد.همراه داشتن شناسنامه عکس دار يا کارت شناسايي عکس دار يا کارت شناسايي معتبر جهت شرکت در مزايده الزامي است./ز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت12