فروش سیم کارت به شماره09125097610

75000000

توضیحات

9909987818900888

140091460000493595
شعبه اول اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان شهر ري

1400/09/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي
آگهی مزایده

  احتراما به موجب پرونده اجرایی کلاسه فوق الذکر صادره از شعبه959 مجتمع شهید محسن حججی شورای حل اختلاف تهران (شماره 20)شهرری محکوم علیه اژدر حشمتي شربياني محکوم است به پرداخت  200/566/666 ریال بابت محکوم به در حق  فاطمه يحيوي و همچنین مبلغ  10/043/333 بابت نیم عشر دولتی با توجه به خط به شماره 09125097610 مذکور به عبارتی طلب ایشان به خوانده و حسب تقاضای محکوم له اموال مذکور  بدون در نظر گرفتن دیون احتمالی توسط کارشناس رسمی دادگستری به میران 75/000/000 ریال ارزیابی شده است. مزایده در تاریخ 1400/10/01 ساعت 12صبح در محل اجرا احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرری برگزار میگردد.

مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین پیششنهاد واگذار میشود. متقاضیان خرید قبل از مزایده ده درصد از کل مبلغ را طی قبض سپرده به شماره حساب 2171299031001سسپرده دادگستری ری نزد بانک ملی شعبه اداره امور مالیاتی پرداخت ودرزمان مزایده  ارائه نمایندو  مابقی مبلغ مزایده نیز حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده وصول خواهد شد چنانچه خریدار ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت مابقی ثمن مزایده اقدام ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه اجرائی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد ضمنا کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد همراه داشتن شناسنامه  عکس دار یا کارت شناسائی عکس دار یا کارت شناسائی معتبر جهت شرکت در مزایده الزامی است.

استان تهران – شهرري- ميدان هادي ساعي- خيابان شهيد آويني- كوچه شهيد عبداللهي- جنب كلانتري 131 – ساعت كار : 8 الي

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/01ساعت12