فروش سیم کارت به شماره09124882047

70000000

توضیحات

9709981025800798

140091460000481097
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره چهار شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

(آگـهـی مـزایـده)

به موجب یک فقره اجرائیه صادره در پرونده کلاسه 980462ج آقای مهدی پنجه قشلاقی محکوم گردیده اصل خواسته به مبلغ 36/000/000ریال به انضمام هزینه دادرسی و تاخیرو تادیه در حق آقای امیر حسین هاشم زاده پرداخت نمایند.متقابلاً یک خط تلفن همراه به شماره 09124882047متعلق به محکوم علیه توقیف و از طریق مزایده با قیمت کارشناسی پایه 70/000/000ریال به فروش می رسد . متقاضیان می توانند در مورخه 1400/9/13ساعت 16:00 در واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 4 واقع در خیابان دماوند-ایستگاه وحیدیه-خیابان داودی حاضر و نسبت به خرید اقدام نمایند. برنده مزایده مکلف است 10% قیمت را نقداً و باقیمانده را به هنگام انتقال پرداخت نمایند./ز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/13ساعت16