فروش سیم کارت به شماره09124808346

74000000

توضیحات

9909982980700718

140091460000476686
شعبه اول اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان اسلامشهر

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

(( آگهی مزایده ))

در پرونده فوق الذکر آقای محمد اسعدی  محکوم است به پرداخت مبلغ  261/170/000  ریال در حق آقای محمد قاسمی دولت آبادی با وکالت جواد صابری  و مبلغ  13/000/000  ریال نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال بشرح زیر:.  .یک رشته خط تلفن همراه 09124808346به مبلغ پایه مزایده 74/000/000ریال معادل هفت میلیون وچهارصد هزار تومان

1 – توقیف و ارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور بمنظور استیفای حق محکوم له از طریق مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع می گردد.

2- محل فروش اموال:  دفترشعبه یک  اجرای احکام شورای حل اختلاف اسلامشهر

3-هرکس می تواند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید و در مزایده شرکت نماید روز انجام مزایده  1400/9/15دوشنبه از ساعت    12 الی    13  می باشد برنده مزایده ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده نقدا می بایست پرداخت نماید مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده است و بقیه بها در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همانروز در همان مکان و همان ساعت مزایده انجام خواهد شد .

فلاحی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت12الی13