فروش سیم کارت به شماره0912450377

50000000

توضیحات

9709981050700306

140091460000514645
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره يازده شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/09/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده تلفن همراه

به موجب دادنامه صادره از حوزه 507 شورای حل اختلاف مجتمع شماره 11 تهران و در پرونده کلاسه 980847 دعوی عباس صفایی  علیه محمود  عبدلی محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ  175/442/000 ريال بابت محکوم به و مبلغ 8/772/000 ريال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت که در این خصوص حسب تقاضای خواهان خط تلفن همراه به شماره 0912450377  به قیمت پایه مزایده 85/000/000 ريال و  88088544-021 به قیمت پایه مزایده 5/000/000 ريال متعلق به محکوم علیه توسط این اجرا توقیف و به وسیله کارشناس رسمی دادگستری  تعیین گردیده است بنابر این مقرر گردید تلفن فوق الذکر در روز 1400/9/27 از ساعت 16 الی 17 از طریق مزایده حضوری در اجرای احکام مدنی مجتمع شماره 11 به آدرس  خ طالقانی – تقاطع نجات الهی – روبروی بانک تجارت – پ 344 به فروش برسد . مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از خریدار اخذ و مابقی ثمن مزایده را خریدار میبایستی حد اکثر ظرف مهلت یکماه از تاریخ برگزاری مزایده به حساب شماره 2171299007007 نزد بانک ملی شعبه بهشت کد 555 واریز و قبض آنرا به این اجرا تسلیم نماید در غیر اینصورت ده درصد دریافتی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد گردید .

مدیر مسئول اجرای احکام مدنی مجتمع شماره 11 شورای حل اختلاف تهران

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/27ساعت16 الی17