فروش سیم کارت به شماره09124388432

70000000

توضیحات

9809982984000130

140091460000472547
شعبه اول اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان اسلامشهر

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

(( آگهی مزایده ))

در پرونده فوق الذکر آقای مهدی حبیبی محکوم است به پرداخت مبلغ 151/915/000 ریال در حق آقای ابراهیم جان آغه و مبلغ 7/500/000 ریال بابت نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال بشرح زیر: یک خط تلفن همراه به شماره 09124388432 معادل مبلغ 70/000/000 ریال (هفت میلیون تومان) می باشد.

1 – توقیف و ارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور بمنظور استیفای حق محکوم له از طریق مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع می گردد.

2- محل فروش اموال:  دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف اسلامشهر

3-هرکس می تواند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید و در مزایده شرکت نماید روز انجام مزایده چهارشنبه 1400/9/24 از ساعت  12  الی 13  می باشد برنده مزایده ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده نقدا می بایست پرداخت نماید مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده است و بقیه بها در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همانروز در همان مکان و همان ساعت مزایده انجام خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت12 الی13