فروش سیم کارت به شماره09123801970

86000000

توضیحات

9909982161700143

140068460000436822
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/09/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول (خط موبایل)

در راستای اجراییه صادره از شعبه 80 دادگاه عمومی و حقوقی تهران (مجتمع قضایی شهید صدر) وموضوع پرونده اجرایی کلاسه 9901082ج4 له منیژه زاهدی مبینی و علیه محبوبه کاظمی دولابی که محکوم علیه برابر اجراییه به شماره 9910422161700081 مورخه 1399/03/27محکوم به پرداخت مبلغ 1/000/000/000 ریال بابت بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی در حق محکوم له و نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت گردیده . لهذا حسب دستور قضایی جهت شناسایی اموال از محکوم علیه در جهت وصول محکوم به ونیم عشر اجرایی نسبت به توقیف خط تلفن همراه متعلق به محکوم علیه بشماره 09123801970 اقدام گردیده است که مراتب پس از توقیف به کارشناس مربوطه ارجاع و ارزش ریالی پایه مزایده را 86/000/000 ریال ارزیابی نموده است لذا مقرر گردید که خط مذکور درروز چهارشنبه مورخه ی 1400/09/17 راس ساعت 10:30 صبح از طریق مزایده بفروش برسد.

نحوه برگزاری مزایده ” : 1- مزایده خط موبایل موصوف با مشخصات فوق الاشعار از پایه کارشناسی شروع وکسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد2- ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس نقدا  و یا طی یک فقره چک بین بانکی معتبر از برنده مزایده اخذ والباقی ان ظرف مدت حدااکثر یک ماه دریافت خواهد شد.3- درصورت انصراف برنده از مزایده 10 درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد.4-کلیه هزینه های مربوط به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار یا برنده مزایده می باشد. متقاضیان میتوانند جهت شرکت در مزایده در تاریخ و رأس ساعت مذکور با عنایت به بند های اشاره شده فوق به آدرس : تهران-خیابان شیخ بهایی شمالی – بالاتر از میدان شیخ بهایی – 12 متری اول – مجتمع قضایی شهید صدر تهران – اتاق برگزاری مزایده در طبقه اول مراجعه نمایند.  

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت10:30