فروش سیم کارت به شماره09123660196

110000000

توضیحات

140001920001606527

140001460000122315
شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/09/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهــي مزايده امــوال منــقول – نوبت اول

  بموجب پرونده اجرایی كلاسه 0000974  صادره از شعبه 15 دادگاه حقوقی کرج  محکوم علیه هوتن عطرزاده فرزند بهرام محکوم است به پرداخت  مبلغ 470/000/000  ریال بابت محکوم به درحق محکوم له هانی عطر زاده فرزند بهرام  و مبلغ 35/000/000 ريال نيم عشر دولتي . با توجه به اينكه اجراييه به محكوم عليه ابلاغ گرديده و در مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به درخواست محكوم له و به منظور استيفاي  محكوم به و هزينه هاي اجرايي  اموال محكوم علیه برابرمتن اگهی و نظریه کارشناسی از سوي اين اجرا توقيف و توسط كارشناس دادگستري كرج بشرح ذيل توصيف و ارزيابي شده و مقرر گرديده در مورخ 1400/09/28 از ساعت 9 الي 10 صبح در محل اجراي احكام مدني شعبه دادگستري كرج از طريق مزايده بفروش برسد. مزايده از قيمت 110/000/000 ريال طبق نظريه كارشناسي شروع ميشود و به هر شخص  حقيقي و حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد . ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي  تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك ماه از وي وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد . در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده راپرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد.كليه هزينه هاي نقل و انتقال بعهده محكوم عليه است.كه از محل فروش پرداخت خواهد شد.طرفين ميتوانند ظرف مدت يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اينصورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد. ضمناً طا لبين بشركت در مزايده ميتوانند ظرف 5 روز  قبل از مزايده با اطلاع از مال مورد مزايده بازديد نمايند. مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است:

احتراما عطف به ابلاغیه کارشناسی موضوع مذکور مورخ 1400/8/30  ارزش پایه کارشناسی خط تلفن همراه مورد اشاره 09123660196 خط همراه اول کارکرده دائمی کرج به مبلغ یکصد و ده میلیون ریال ارزیابی و اعلام میگردد لازم به توضیح است که مبلغ ارزیابی شده صرف نظر از هرگونه بدهی احتمالی خط مذکور است .

 

دادورزشعبه چهارم اجرای احکام مدنی دادگستری کرج – محمد حسین شکوری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/28ساعت9الی10