فروش سیم کارت به شماره09123603827 

95000000

توضیحات

9409982611200758

140001460000119164
شعبه نهم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/08/30

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول    –  نوبت دوم

بموجب پرونده کلاسه 952847 و دادنامه واجراییه  صادره از شعبه  12  دادگاه عمومی حقوقی کرج  له    :علی  حاجیان    علیه  : محمد  حسین  شریفیان    محکوم علیه محکوم است به مبلغ  67/860/596  ریال بعنوان محکوم به  و مبلغ 4/084/279  ریال بابت نیم عشر دولتی . با توجه به اینکه اجراییه به محکوم علیه ابلاغ گردیده و در مهلت مقررنسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له و به منظور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی تلفن  همراه  به  شماره  09123603827      بشرح ذیل از سوی این اجرا توقیف توسط کارشناسی دادگستری کرج بشرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده از طریق مزایده درروز شنبه  مورخ 1400/9  /14      از ساعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه دادگستری کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت  95/000/000  ریال  طبق نظریه کارشناس شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی وجه مزایده ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین    می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده بااطلاع از مال مورد مزایده بازدید نمایند.چنانجه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعددر  همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد

مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

در  خصوص  پرونده  به  شماره بایگانی  952847 موضوع  ارزیابی  یک  رشته  خط  تلفن  همراه  اول  به مشاره  09123603827  پس از بررسی  نتیجه  کارشناسی  به  شرح  ذیل  اعلام میگردد  ارزش  حق  الامتیاز  یک  رشته  تلفن  همراه  اول  کارکرده  به شماره  09123603827  با  توجه  به  شرایط  فعلی  بازار  مبلغ  95/000/000  ریال  معادل  نه میلیون  وپانصد  هزار  تومان  ارزیاب  واعلام  میگردد  بدیهی  است  مبلغ  اعلام  شده  صرفاً  ارزش  حق  الامتیاز  خط  مذور  می  باشد  و  ارتباطی  به بدهی  ها و  هزینه  های  احتمالی  ندارد 

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری کرج –فرخ  زاده

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/14ساعت9الی10