فروش سیم کارت به شماره09123407127

82000000

توضیحات

9909981026700259

140091460000467675
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره چهار شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

(آگـهـی مـزایـده)

به موجب یک فقره اجرائیه صادره در پرونده کلاسه 40000819ج خانم ساناز راوند محکوم گردیده به اصل خواسته به مبلغ 60/000/000ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه در حق خانم فاطمه زهرا مختاری پرداخت نمایند.متقابلاً یک خط تلفن همراه به شماره 09123407127 متعلق به محکوم علیه توقیف و از طریق مزایده با قیمت کارشناسی پایه 82/000/000ریال به فروش می رسد . متقاضیان می توانند در مورخه 1400/9/8 ساعت 16:00 در واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 4 واقع در خیابان دماوند-ایستگاه وحیدیه-خیابان داودی حاضر و نسبت به خرید اقدام نمایند. برنده مزایده مکلف است 10% قیمت را نقداً و باقیمانده را به هنگام انتقال پرداخت نمایند./ز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/08ساعت16