فروش سیم کارت به شماره09123351942

85000000

توضیحات

9909981091600101

140091460000466438
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره نوزده شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

(آگهی مزایده )

به موجب اجراییه صادره از شعبه 916 شورای حل اختلاف منطقه 19 تهران محکوم له آقای ابوالفضل قشلاقی نیگجه و علیه آقای حسین قاسمی  فرزند رسول  به شماره ملی 1570106126 چون نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا نکرده است ،حسب تقاضای محکوم له تلفن همراه به شماره 09123351942 توسط این اجرا توقیف و توسط کارشناس به مبلغ 85/000/000 میلیون ریال ، هشتاد و پنج  میلیون ریال ارزیابی گردیده است و از طریق مزایده در تاریخ 1400/09/23 (سه شنبه ) ساعت11 در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف منطقه 19 تهران برگزار می گردد. مزایده از قیمت هشتاد و پنج  میلیون ریال معادل هشت میلیون و پانصد هزار   تومان شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید .ده درصد از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی (تضمین شده )فی المجلس از برنده مزایده دریافت میشود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجرا تععین می گردد حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد درصورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت توقیف و مزایده تجدید می گردد .در صورتیکه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگزار می گردد شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به این اجرا گزارش داده می شود .ضمنا”طالبین می توانید ظرف 5 روز قبل از مزایده به دفتر اجرا مراجعه و راهنمایی لازم را دریافت  نمایند .

 قاضي شوراي حل اختلاف شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره نوزده شوراي حل اختلاف شهر تهران –   

تهران – خاني آبادنو – خيابان ميثاق – جنب كلانتري سابق

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت11