فروش سیم کارت به شماره09123018229

12000000

توضیحات

9709982161500418

140068460000450211
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/09/11

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول

احتراما بموجب پرونده اجرایی به کلاسه 981185/4/ج له  محمد زمان آبادی  فرد علیه آقای  حمید کریمی   به خواسته مطالبه  وجه چک   که محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ  236/455/000ریال بعنوان محکوم به ومبلغ 11/822/750ریال بعنوان نیم عشر اجراییومبلغ 5/000/000ریال بعنوان هزینه کارشناسی  جمعا بمبلغ 253/277/750ریال گردیده که درراستای اجرای حکم  خط موبایل  09123018229توقیف وبا ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل  مورد ارزیابی گردید

مشخصات خط  :یک فقره خط موبایل به شماره 09123018229که باتوجه به ارزیابی کارشناس منتخب ارزش خط دوازده میلیون وپانصد هزار تومان  قیمت گذاری شده است

نظریه کارشناسی :با عنایت به تمامی موارد مطروحه ودرنظر داشتن عرف روز بازا روتعیین بهاءبرمبنای پایه کارشناسی قیمت این  خط موبایل برابر مبلغ  دوازده میلیون   تومان معادل  یکصد وبیست وپنج میلیون  ریال ارزیابی میگردد

مقرراست  خط تلفن همراه  موصوف درتاریخ 1400/9/24ساعت 9صبح از طریق مزایده ودر اتاق مزایده مجتمع قضایی شهید صدر واقع درخیابان شیخ بهایی -بالاتراز میدان شیخ بهایی -12متری اول -انتهای کوچه به فروش میرسد .مزایده از پایه قیمت کارشناسی شروع شده وبه فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده تلقی شده وموظف است مبلغ 10درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس پرداخت نموده والباقی ثمن را ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صندوق سپرده دادگستری تودیع نموده وقبض آن را تحویل دادگاه نماید والا مبلغ 10درصد پرداختی به نفع صندوق دولت ضبط گردیده ومزایده تجدید میگردد .  ضمنا اشخاصی که خواهان خرید موضوع مزایده میباشند باید قبل از شروع مزایده نسبت به ارائه مبلغ پیشنهادی درپاکت مهرشده  وبسته به مدیر اجرای احکام ارائه نماید

مدیر شعبه 4اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت9