فروش سیم کارت به شماره09122926851

125000000

توضیحات

9909980938400179

140091460000504666
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره شش شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/09/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آکهی مزایده تلفن پرونده کلاسه 9901076

به موجب اجراییه صادره از شعبه 260 موضوع پرونده اجرایی به کلاسه  9901076 اجرای احکام مجتمع شماره 6 شورای حل اختلاف تهران له محمد هواسی  علیه سارا نصر الهی محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ  176/998/120 ریال بابت اصل خواسته هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و 4/000/000 ریال هزینه کارشناسی مرحله اجرا جمعا به مبلغ 180/998/120 ریال و 8/849/906 ریال نیم عشر دولتی که نیم عشر دولتی بدون احتساب  هزینه کارشناسی مرحله اجرا می باشد که حسب تقاضای محکوم له تلفن همراه به شماره 09122926851 متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری بمیزان  125/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.

مقرر گردیده مزایده از ساعت 16الی 16/30 در مورخ 04/10/1400 روز شنبه  در آدرس تهران ضلع شمال شرقی میدان ونک  اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف مجتمع شماره 6 تهران برگزار و اموال فوق ازطریق مزایده بفروش میرسد و از قیمت پایه کارشناسی شده مبلغ 125/000/000 ريال شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید  ، فروخته خواهد شد 10درصد قیمت خرید فی المجلس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتیکه خریدار در مهلت مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد.

افرادی که تمایل به خرید اموال دارند می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجرای احکام به جهت بازدیداز اموال مراجعه و فرم درخواست مزایده را تکمیل و در روز مزایده برنده ، تعیین میگردد.

ضمنا کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده به عهده خریدار می باشد همراه داشتن کارت ملی الزامی است.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/04ساعت16 الی16:30