فروش سیم کارت به شماره09122904247

220000000

توضیحات

9909983037600304

140001460000125217
شعبه 2 اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان فرديس

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول

بموجب پرونده کلاسه 9901460 صادره از حوزه 6 شورای حل اختلاف شهرستان فردیس له علی عبدالملکی و علیه مهدی نعمتی محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 227/506/117 ریال بعنوان اصل خواسته و هزینه های دادرسی و کارشناسی در حق محکوم له و مبلغ10/550/306ریال بابت نیم عشر دولتی چون نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا نکرده است حسب تقاضای محکوم له بشرح زیر به وسیله این اجرا توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرر است از طریق مزایده در تاریخ 1400/09/27 از ساعت 08:30 الی 09:00 صبح در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان فردیس بفروش برسد مزایده از قیمت 220/000/000 ریال کارشناسی شروع میشود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید 10% از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی (تضمین شده) فی المجلس از برنده مزایده دریافت میشود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجراء  تعیین میگردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد در صورتیکه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگزار میگردد شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده میشود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم  دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد ضمنا طالبین میتوانند ظرف 7 روز قبل از مزایده بدفتر اجرا مراجعه و با هماهنگی اجرا از اموال بازدید نمایند.

اموال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدی نشرح است: یک خط همراه ثابت همراه اول 09122904247-کارکرده 220/000/000 ریال

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/27ساعت8:30الی9