فروش سیم کارت به شماره09122899042

130000000

توضیحات

9609980231500508

140001460000113438
شعبه پنجم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/08/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهــي مزايده امــوال منــقول – نوبت اول

  بموجب پرونده اجرایی كلاسه صادره از شعبه 10دادگاه حقوقی کرج: له ثریا امید کار   محکوم علیه خانم زهرا بوکانیان   محکوم است به پرداخت مبلغ  571/155/644  ریال بابت محکوم به درحق محکوم له  ومبلغ 28/557/782 ريال نيم عشر دولتي . با توجه به اينكه اجراييه به محكوم عليه ابلاغ گرديده و در مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به درخواست محكوم له و به منظور استيفاي  محكوم به و هزينه هاي اجرايي  خط تلفن به شماره 09122899042محكوم علیه برابرمتن اگهی و نظریه کارشناسی از سوي اين اجرا توقيف و توسط كارشناس دادگستري كرج  به میزان جمعا 130/000/000 ریال بشرح ذيل توصيف و ارزيابي شده و مقرر گرديده در مورخ 1400/9/7  از ساعت 9/30 الي 10/30صبح در محل اجراي احكام مدني شعبه دادگستري كرج از طريق مزايده بفروش برسد. مزايده از قيمت 130/000/000  ريال طبق نظريه كارشناسي شروع ميشود و به هر شخص  حقيقي و حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد . ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي  تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك ماه از وي وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد . در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده راپرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد.كليه هزينه هاي نقل و انتقال بعهده محكوم عليه است.كه از محل فروش پرداخت خواهد شد.طرفين ميتوانند ظرف مدت يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اينصورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد.. مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است:خط تلفن شماره 09122899042

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/07ساعت9:30الی10:30