فروش سیم کارت به شماره09122870561

120000000

توضیحات

9709981025600091

140091460000513587
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره چهار شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/09/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

(آگـهـی مـزایـده)

به موجب یک فقره اجرائیه صادره در پرونده کلاسه 40001026ج آقای منوچهر احمدی محکوم گردیده اصل به مبلغ 90/000/000 زیال به انضمام هزینه دادرسی و تاخیرو تادیه در حق آقای بهزاد محمدی پرداخت نمایند.متقابلاً دو خط تلفن همراه به شماره 09122870561و 09112870561 متعلق به محکوم علیه توقیف و از طریق مزایده با قیمت کارشناسی پایه 120/000/000ریال  و 2/500/000 ریال به فروش می رسد . متقاضیان می توانند در مورخه 1400/9/23 ساعت 16:00 در واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 4 واقع در خیابان دماوند-ایستگاه وحیدیه-خیابان داودی حاضر و نسبت به خرید اقدام نمایند. برنده مزایده مکلف است 10% قیمت را نقداً و باقیمانده را به هنگام انتقال پرداخت نمایند./ز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت16