فروش سیم کارت به شماره09122865421

160000000

توضیحات

9909982660501302

140091460000465134
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملارد

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال منقول (مرحله اول )

در پرونده كلاسه 0000171 به موجب اجرائيه صادره از شعبه 2 دادگاه خانواده دادگستری ملارد ، محکوم له ملیحه ابراهیمی محكوم عليه محمدرضا کن کاشی محكوم است  به پرداخت 1/210/400/0000 تومان به عنوان اصل خواسته و 5 درصد نيم عشر دولتي صندوق دولت چون محکوم علیه در موعد مقرر قانوني ، مفاد حكم را اجرا نكرده است .حسب تقاضاي محكوم له اموال منقول ( خط همراه اول ) به شرح ذیل به وسيله اين مرجع توقيف و توسط كارشناس دادگستري به میزان 160/000/000 ریال ارزيابي گرديده و مقرر است مزايده درتاريخ 1400/09/16 از ساعت 08:00 الی09:00 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری ملارد برگزار و به فروش برسد مزايده از قيمت کارشناسی شروع مي شود و مال متعلق به كسي است كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد . 10 % قيمت مزايده به صورت وجه نقد يا چك بانكي ( تضمين شده ) في المجلس از برنده مزايده دريافت مي شود و الباقي وجه ظرف مدتی كه از سوي اين مرجع تعيين مي گردد و حداكثر يك ماه از تاريخ مزايده تجاوز نخواهد كرد از خريدار اخذ به نامبرده تحويل خواهد شد در صورتي كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را پرداخت ننماید پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجدید مي گردد شكايت راجع به تخلف از مقررات مزايده ظرف يك هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده مي شود و قبل از مهلت مذ كور يا قبل از اتخاذ تصميم دادگاه ( در صورت وصول شكايت )مال به خريدار تسليم نخواهد شد اموال مورد مزايده و بهاي آن بدين شرح است .(مزایده خط همراه اول به شماره 09122865421 با مبلغ کارشناسی برابر با 160/000/000 ریال میباشد)

 

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری ملارد – رضاپناه

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/16ساعت8الی9