فروش سیم کارت به شماره09122634769

120000000

توضیحات

9809982679300012

140001460000119085
شعبه 4 اجراي احكام مدني مجتمع شماره 2 (شهيد ملك زاده )شوراي حل اختلاف كرج

1400/08/30

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعـالی

آگهی مزایده اموال منقول

بموجب پرونده کلاسه 980223 صادره از حوزه 26 شورای حل اختلاف مجتمع شهید ملک زاده  له سعید قراگوزلو  و علیه شهرام صبح زاهدی محکوم علیه محکوم  است به پرداخت 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته  و مبلغ 3/892/600 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 697/800/000 ریال خسارت تاخیر تادیه و جمع الباقی مانده ازاصل خواسته 682/492/600  ریال درحق محکوم له چون نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا نکرده است حسب تقاضای محکوم له بشرح زیر به وسیله این اجرا توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است ومقرر است از طریق مزایده در تاریخ 1400/09/10 از ساعت 8:00 صبح  الی 8:30 صبح در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف مجتمع شهید ملک زاده بفروش برسد مزایده از قیمت 120/000/000 ریال کارشناسی شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد میناید 10 ٪ از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمین شده ) فی المجلس از برنده مزایده دریافت می شود والباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجراء تعیین میگردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد درصورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده اوپس از کسر هزیه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد در صورتیکه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگزار می گردد شکایت راجعبه تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مصموع نخواهد شد ضمنا طالبین می توانند ظرف 7 روز قبل از مزایده بدفتر اجراء مراجعه و با هماهنگی اجراء از اموال بازدید نمایند . اموال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است.

مال موضوع مزایده : یک خط تلفن به شماره:09122634769

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/10ساعت8الی8:30