فروش سیم کارت به شماره09122597945

135000000

توضیحات

9809981026800991

140091460000480928
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره چهار شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

بموجب اجرائیه صادره از شعبه 168بشماره دادنامه 9809971026801320و کلاسه اجرایی 0000583/ج2اجرای احکام مجتمع شماره 8 شورای حل اختلاف تهران محکوم له علی اکبرخان محمدی و  محکوم علیه یوسف چهاردولی  محکوم است به پرداخت مبلغ 416/608/911ریال بابت اصل خواسته و نیم عشر اجرایی وهزینه کارشناسی علیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به اموال منقول متعلق به محکوم علیه را به شرح ذیل توسط اجرای احکام توقیف تقاضای فروش آنرا نموده است در این راستا ارزیابی اموال به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع بشرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است یک خط تلفن همراه به شماره 09122597945 که مقرر گردید مزایده از ساعت 16:30 مورخ 1400/09/15  روز دوشنبه در آدرس : تهران میدان امام حسین خ دماوند اول وحیدیه خ شهید داوودی مجتمع شماره 8و4 تهران طبقه همکف اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف منطقه 8برگزار واموال از طریق مزایده به فروش میرسد واز قیمت پایه کارشناسی شده مبلغ 135/000/000 ریال شروع وبه هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالا ترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد که 10 درصد قیمت خرید فی المجلس بصورت نقد از خریدار اخذ والباقی ظرف حداکثر یکماه از وی وصول وپس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتی که خریدار در مهلت مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه ها ی مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد . ضمنا کلیه هزینه های انتقالی مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است.

 

                                           

                                                                  مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 8 تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت16:30