فروش سیم کارت به شماره09122545037

155000000

توضیحات

9809980917501279

140091460000474651
شعبه چهارم اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهی مزایده خط همراه کلاسه0000511/626/4/ ج

در خصوص اجراییه صادره از حوزه  626 شورای حل اختلاف 12-13 تهران له آقای اسمعیل جریده علیه آقای محمدرضا عزتی محکوم به پرداخت مبلغ 166/959/858 ريال بابت محکوم به و مبلغ 8/222/992ريال بابت نیم عشر دولتی ، حسب تقاضای محکوم له 1 خط تلفن همراه محکوم علیه توسط این اجرای احکام در قبال بدهی بازداشت و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق نظریه شماره  ک/243  مورخ 1400/08/04 خط تلفن همراه متعلق به محکوم علیه به شماره 2545037 -0912 بشرح ذیل توصیف و ارزیابی گردید :

لذا با امعان نظر نسبت به کد خط مورد نظر و ترتیب ارقام و رعایت جمیع جهات موثر در قضیه قیمت پایه مزایده خط مورد کارشناسی که به مبلغ به عدد 155/000/000 ريال در این زمان برآورد و اعلام نظر میگردد. علی ایحال نظر به ابلاغ نظریه کارشناسی به محکوم عیله که تا کنون هیچگونه اعتراضی به این واحد اجرا و اصل نگردیده لذا مقرر گردیده است اموال منقول موصوف در تاریخ 1400/09/09روزسه شنبه ساعت 10:30  در دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف12-13 تهران واقع درتهران دروازه شمیران خیابان شهید ناطقی – شورای حل اختلاف مجتمع 12 و 13 تهران از طریق مزایده بفروش میرسدو از قیمت پایه کارشناسی به مبلغ (155/000/000ريال) شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت پیشنهاد نماید فروخته  خواهد شد و 10 درصد قیمت خرید فی المجلس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر 1 ماه (یک ماه) از وی وصول خواهد شد و پس از انجام وصول قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتیکه خریدار در مهلت مقررالباقی ثمن مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده برعهده خریدار می باشد و همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی بوده و داوطلبان می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از موعد مقرربه این واحد اجرا مراجعه تا ترتیب اطلاعات بیشتر داده شود .


دادورز اجراي احكام شعبه چهارم اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران – مائده صمدی

تهران- ميدان ابن سينا (دروازه شميران سابق)- خيابان شهيد همايون ناطقي- مجتمع شماره 13 شوراي حل اختلاف استان تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/09ساعت10:30