فروش سیم کارت به شماره09122472931

120000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809981076100124
شماره آگهی:
140091460000469015
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره پانزده شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1400/08/24
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده خط همراه کلاسه 0000333

در خصوص اجراییه صادره از حوزه 761شورای حل اختلاف 15 تهران له آقای میر محمد رضا کریمی با وکالت آقای نادر رضوی علیه آقای زلفعلی نیرومند علی بابالو محکوم به پرداخت مبلغ 88/700/512ريال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی وهزینه کارشناسی و مبلغ 4/109/250ريال بابت نیم عشردولتی ، حسب تقاضای محکوم له خط تلفن همراه محکوم علیه توسط این اجرای احکام در قبال بدهی بازداشت و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق نظریه مورخ 1400/08/16خط تلفن همراه متعلق به محکوم علیه به شماره 09122472931بشرح ذیل توصیف و ارزیابی گردید : لذا با امعان نظر نسبت به کد خط مورد نظر و ترتیب ارقام و رعایت جمیع جهات موثر در قضیه قیمت پایه مزایده خط مورد کارشناسی به مبلغ به عدد 120/000/000ريال و به حروف صدو بیست میلیون ريال در این زمان برآورد و اعلام نظر میگردد. علی ایحال نظر به ابلاغ نظریه کارشناسی به محکوم علیه که تا کنون هیچگونه اعتراضی به این واحد اجرا و اصل نگردیده لذا مقرر گردیده است اموال منقول موصوف در تاریخ 1400/09/15روز دوشنبه از ساعت 12 الی 12:30 در دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف 15 تهران واقع درتهران – خ 17 شهریور جنوبی – تقاطع منصور شرقی – مجتمع رضوان از طریق مزایده بفروش میرسد و از قیمت پایه کارشناسی به مبلغ صد و بیست میلیون ريال 120/000/000ریال شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قسمت پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و 10 درصد قیمت خرید فی المجلس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر 1 ماه (یک ماه) از وی وصول خواهد شد و پس از انجام وصول قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتیکه خریدار در مهلت مقررالباقی ثمن مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده برعهده خریدار می باشد و همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی بوده و داوطلبان می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از موعد مقرربه این واحد اجرا مراجعه تا ترتیب اطلاعات بیشتر داده شود.ضمنا این خط دارای بدهی به مبلغ 579/000ریال می باشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت12 الی12:30