فروش سیم کارت به شماره09122381892

98000000

توضیحات

9709981011200009

140091460000499388
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره دو شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

((آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول ))

موضوع پرونده اجرایی به کلاسه 971757/ش/ج اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 2 شهید آیت ال… دستغیب تهران بموجب مطالبه وجه  صادره از شعبه 62  له اکبر  منصوری    و  علیه  کوروش جوام  یک خط تلفن همراه به شماره 09122381892موصوف در تاریخ 1400/09/20 روز  شنبه از ساعت 17:00 الی 17:30 در دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف 2  تهران واقع درتهران- بزرگراه جلال آل احمد خ فاضل شمالی جنب آتش نشانی طبقه فوقانی میوه و تره بار نصر تهران از طریق برگزاری مزایده بفروش برسد. و از قیمت پایه کارشناسی شده به میزان 98/000/000 ریال (معادله نه میلیون و هشتصد هزار  تومان  ) طبق نظریه کارشناسی شماره 128/ک مورخ 1400/07/20 شروع و به هرشخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنها نماید فروخته خواهد شد و 10 درصد قیمت خرید فی المجلس به صورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید.در صورتیکه خریدار در مهلت مقرر مابقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه ها ی مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد و همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است و داوطلبان    می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از موعد مقرربه این واحد اجرا مراجعه تا ترتیب اطلاعات بیشتر و بازدید از مورد مزایده داده شود

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت17الی17:30