فروش سیم کارت به شماره09122283920

7500000

توضیحات

140091920002120090

140091460000457573
شعبه دوم اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان اسلامشهر

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

(( آگهی مزایده ))

در پرونده فوق الذکر آقای    اکبر نظاری ابر  محکوم است به پرداخت مبلغ      165/926/354  ریال در حق آقا ی چراغعلی زارع                            و/ مبلغ                7/500/000            ریال نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال بشرح زیر:خط تلفن همراه به شماره  09122283920به مبلغ پایه مزایده  165/000/000ریال .معادل شانزده میلیون و پانصد هزارتومان 1 – توقیف و ارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور بمنظور استیفای حق محکوم له از طریق مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع می گردد.

2- محل فروش اموال:  شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختلاف اسلامشهر 3-هرکس می تواند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید و در مزایده شرکت نماید روز انجام مزایده    1400/9/20                از ساعت  12    الی  13    می باشد برنده مزایده ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده نقدا می بایست پرداخت نماید مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده است و بقیه بها در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همانروز در همان مکان و همان ساعت مزایده انجام خواهد شد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت12الی13