فروش سیم کارت به شماره09122012784

150000000

توضیحات

9909980000501417

140068460000444483
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0001435 له خانم نسرین کرمانشاهی با وکالت الیاس حیدرپور علیه 1-خانم شقایق وزیری فراهانی، 2-آقای امید وزیری فراهانی، 3-خانم آرزو وزیری فراهانی ، مبنی برتقسیم ترکه شامل امتیاز سیم کارت تلفن همراه به شماره 2012784-0912  در صورت عدم تقسیم، فروش و تقسیم بهای آن بین وراث پس از پرداخت و تادیه حقوق و دیون و تعهداتی که به ترکه متوفی تعلق می گیرد، به همین منظورسیم کارت تلفن همراه موصوف به منظور فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت که با در نظر گرفتن وضعیت روز بازار و عوامل موثر در قیمت گذاری، عرضه و تقاضا، کد و ترتیب ارقام و همچنین کارکرده بودن سیم کارت مذکور بدون درنظرگرفتن بدهی احتمالی به مبلغ 150/000/000 ریال (یکصد و پنجاه میلیون ریال) ارزش پایه مزایده ارزیابی و اعلام نظر می گردد و مقرر است در مورخ 1400/09/24 ساعت 10:00 الی 11:00 از طریق مزایده حضوری در اتاق مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد فروخته و خریدار باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را  فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی را ظرف یک ماه تودیع کند در غیر اینصورت 10 درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

                                                دادورز اجرای احکام شعبه 110 مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت10 الی11