فروش سیم کارت به شماره09121471957

260000000

توضیحات

9909980340400729

140068460000426416
اجراي احكام شعبه 261 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2 تهران

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

  آگهی مزایده:

    به موجب اجرائیه شماره 99/00157 صادره از شعبه 261 مجتمع قضائی خانواده 2 تهران آقای محمد روزبهانی فرزند خیراله محکوم علیه پرونده اجرائی 261/1400/ج ث 13 محکوم است به پرداخت مبلغ 213/300/000 ريال از بابت کسری اقلام جهیزیه و مبلغ 1/310/000 ریال از بابت هزینه دادرسی پرونده جهیزیه و مبلغ 4/000/000 ریال از بابت حق الوکاله وکیل پرونده جهیزیه و مبلغ380/000/000 ريال از بابت اجرت المثل و مبلغ 5/000/000 ريال از بابت حق الوکاله وکیل پرونده اجرت المثل و مبلغ 8/500/000 ریال از بابت هزینه کارشناسی اجرت المثل و مبلغ 15/500/000 ريال از بابت کارشناسی اقلام جهیزیه و مبلغ 5/000/000 ریال از بابت هزینه کارشناسی سیم کارت درحق محکوم لها، خانم سپیده شبرنگی فرزند ولی اله با وکالت آقای کامیار قنبری و همچنین مبلغ 1/600/000 ریال از بابت نیم عشر دولتی پرونده جهیزیه و مبلغ 19/000/00 ریال از بابت نیم عشر دولتی پرونده اجرت المثل به صندوق دولت که در این رابطه یک فقره سیم کارت محکوم علیه به شماره 09121471957 توقیف گردید و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل پرونده مراتب به کارشناس محترم، جهت ارزیابی قیمت سیم کارت فوق ارجاع که به شرح ذیل اظهار نظر نموده است:

ارزیابی و نظریه کارشناس :

یک فقره سیم کارت به شماره 09121471957 با توجه به کارکرد و ترتیب ارقام و کدخط و وضعیت کنونی بازار و سایر عوامل موثر در قضیه و بدون احتساب ارزش گوشی و بدهی احتمالی به مبلغ 260/000/000 ريال ( معادل بیست و شش میلیون تومان) تعیین می گردد که مقرر گردید در ازای بخشی از محکوم به و هزینه های مربوطه و نیم عشر پرونده در تاریخ 1400/9/15 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام مجتمع قضائی خانواده 2 تهران به نشانی: تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، میدان یاسمن، خیابان عدالت از طریق مزایده به فروش برسد. طالبین می توانند در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند./

نحوه مزایده :

1.     مزایده سیمکارت از پایه کارشناسی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد./

2.    ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس صرفا طی چک تضمینی بانک ملی ایران(در وجه خریدار) در حین جلسه مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه از برنده مزایده دریافت خواهد شد./

3.    درصورت انصراف برنده از مزایده ده درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد./

4.    کلیه هزینه های نقل و انتقال مربوطه به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار ( برنده مزایده ) می باشد./

مدیر دفتر اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده 2 تهران . یعقوبی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت10الی11