فروش سیم کارت به شماره09121456922

320000000

توضیحات

9409980213901401

140068460000432424
اجراي احكام شعبه 190 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

اگهی مزایده اموال منقول ( سیم کارت تلفن)

 

بموجب پرونده کلاسه 950203 ج ش و دادنامه صادره از شعبه 190 دادگاه عمومی تهران محکوم له  احمد حقایقی نیا به طرفیت محکوم علیه  محمد سلیمانی مبنی بر مطالبه وجه محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ  306/958/287 ریال بابت الباقی طلب که اموال محکوم علیه در قبال ان  یک دستگاه  سیم کارت تلفن به شماره 09121456922 شماره فوق توقیف و  توسط کارشناس رسمی دادگستری توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت 10 صبح الی 11 .صبح مورخه 1400/09/23 در دفتر دادرس اجرای احکام مدنی شعبه 190 دادگاه عمومی تهران مجتمع قضائی شهید مطهری از طریق مزایده ازپایه نظریه کارشناسی قیمت 320/000/000 نظریه کارشناسی شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است .

 

یک خط سیم کارت  تلفن 09121456922 ارزش ان با وضعیت موجود به مبلغ 320/000/000 ریال میباشد بر مبنای قیمت پایه مزایده براورد و اعلام گردیده که از طریق مزایده به فروش میرسد .

 

اجرای احکام مدنی شعبه 190 دادگاه عمومی تهران مجتمع قضائی شهید مطهری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت10الی11