فروش سیم کارت به شماره09121311438

300000000

توضیحات

9909981026200368

140091460000491560
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره چهار شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب یک فقره اجرائیه صادره در پرونده کلاسه 40000206ج آقای سیدولی اله میریحیی محکوم گردیده جمعاً به مبلغ 102/298/787ریال در حق آقای محمد پور رحیمی پرداخت نمایند.متقابلاً یک خط تلفن همراه به شماره 09121311438 متعلق به محکوم علیه توقیف و از طریق مزایده با قیمت کارشناسی پایه 300/000/000ریال به فروش می رسد . متقاضیان می توانند در مورخه 1400/9/15 ساعت 16:00 در واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 4 واقع در خیابان دماوند-ایستگاه وحیدیه-خیابان داودی حاضر و نسبت به خرید اقدام نمایند. برنده مزایده مکلف است 10% قیمت را نقداً و باقیمانده را به هنگام انتقال پرداخت نمایند./ز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت16