فروش سیم کارت به شماره09121250306

35000000

توضیحات

9809982165000191

140068460000424414
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزايده اموال منقول – نوبت اول

آگهي 1-شماره خط 09121250306 دائمي كاركرده قيمت پايه مزايده سيصد و پنجاه ميليون ريال 2-شماره خط 09121614983 دائمي كاركرده قيمت پايه مزايده سيصد و بيست ميليون ريال ارزش پايه دو رديف سيم كارت هاي فوق جمعا به مبلغ شصت و هفت ميليون تومان

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 9900013/3ج با موضوع محكوميت آقاي كريم صفرآبادي فراهاني به پرداخت مهريه به تعداد 149/5 قطعه سكه تمام بهار ازادي (قيمت سكه به دليل نوسانات بازار ارز و سكه در كشور در روز مزايده از بانك مركزي استعلام مي گردد ) و پرداخت مبلغ 218/825/738 ريال بابت هزينه دادرسي وهمچنين پرداخت مبلغ 10/000/000ريال بابت هزينه كارشناسي  5000/000 حق الوكاله وكيل در حق محكوم له خانم سكينه  مسافري و  پرداخت 2/550/000 ريال هزينه اجرايي در حق دولت؛ در راستاي  استيفاء محكوم به1-شماره خط 09121250306 دائمي كاركرده قيمت پايه مزايده سيصد و پنجاه ميليون ريال 2-شماره خط 09121614983 دائمي كاركرده قيمت پايه مزايده سيصد و بيست ميليون ريال ارزش پايه دو رديف سيم كارت هاي فوق جمعا به مبلغ شصت و هفت ميليون تومان  متعلق  به محكوم عليه توقيف؛ تلفن همراه موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

در خصوص پرونده كلاسه 9900013 نزد آن اجراي محترم موضوع ارزيابي خطوط تلفن همراه در راستاي محكوميت محكوم عليه آقاي كريم صفر آبادي فراهاني در حق خانم سكينه مسافري به استحضار ميرساند: پس از اطلاع از مفاد قرار صادره ضمن مراجعه به شعبه و مطالعه پرونده از موضوع قرار كه تعيين قيمت خطوط تلفن همراه بوده ،مطلع ليكن با توجه به بررسي هاي به عمل آمده و وضعيت فعلي بازار ،عوامل موثر در قيمت گذاري  كد و تركيب ارقام  اعتباري و دائمي بودن و همچنين كار كرده بودن سيم كارت ها بدون در نظر گرفتن بدهي احتمالي ارزش پايه خطوط تلفن همراه فوق به شرح ذيل اعلام براورد ميگردد. 1-شماره خط 09121250306 دائمي كاركرده قيمت پايه مزايده سيصد و پنجاه ميليون ريال 2-شماره خط 09121614983 دائمي كاركرده قيمت پايه مزايده سيصد و بيست ميليون ريال ارزش پايه دو رديف سيم كارت هاي فوق جمعا به مبلغ شصت و هفت ميليون تومان اعلام و برآورد ميگردد

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ ساعت  9/30الي 10 صبح چهارشنبه 1400/9/17تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست في المجلس، ده درصد قيمت كارشناسي را طي يك فقره چك بانكي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در صورت عدم پرداخت الباقي ثمن مورد مزايده در مهلت مقرر، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت9:30الی10