فروش سیم کارت به شماره09121218126

530000000

توضیحات

9809980011700041

140068460000430163
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 100 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده اجرایی کلاسه9902433  له آقای غلامرضا مروج اسکوئی علیه آقای هنریک درغوکاسیان که، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 100/000/000/000  ریال به عنوان اصل خواسته بابت دو فقره چک  به شماره های 464153 مورخ 1397/10/05 و شماره  464155 مورخ 1397/10/18 و پرداخت مبلغ 3/500/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت اجرای حکم درحق محکوم له (آخرین شاخص اعلامی 448/9) (176/927/722/331 ریال) و حق الوکاله وکیل بهمبلغ 120/000/000 ریال جمعاً به مبلغ 280/547/822/331 ریال و نیم عشر اجرایی آن به مبلغ 14/027/291/116 ریال در حق صندوق دولت، به همین منظور اموال محکوم علیه شامل امتیاز سیم کارت تلفن همراه به شماره 1218126-0912 متعلق به محکوم علیه توقیف که پس از ارجاع امر به کارشناس محترم و ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین که مورداعتراض وکلای محکوم علیه قرار گرفت و پس از آن ارجاع امر به هیات سه نفره و ابلاغ نظریه مذکور به طرفین و قطعیت نظریه کارشناسی خط تلفن همراه باتوجه به قیمت کارشناسی آن به مزایده گذاشته میشود که هیات کارشناسان قیمت تلفن فوق را  با در نظر گرفتن وضعیت روز بازار و عوامل موثر در قیمت گذاری، عرضه و تقاضا،  ترتیب ارقام و همچنین کارکرده بودن سیم کارت مذکور ، بدون درنظرگرفتن بدهی احتمالی بمبلغ 530/000/000 ریال (پانصد و سی میلیون ریال) ارزش پایه مزایده ارزیابی و اعلام نظر می گردد و مقرر است که خط تلفن مذکور در مورخ 1400/9/22 ساعت 11 الی 12 از طریق مزایده حضوری در اتاق مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد فروخته و خریدار باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را  فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی را ظرف یک ماه تودیع کند در غیر اینصورت 10 درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.لازم به ذکراست مزایده در واحد اجرای مزایده واقع در طبقه همکف مجتمع قضایی عدالت  به آدرس تجریش خیابان فناخسرو مجتمع قضایی عدالت برگزار میگردد.

                                                دادورز اجرای احکام شعبه 100 مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22ساعت11 الی12