فروش سیم کارت به شماره09121123230

1650000000

توضیحات

9809982208500653

140068460000446014
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 3/9901295/131ج از شعبه 131 دادگاه حقوقی تهران -دادنامه 9800952مورخه 98/10/14-اجراییه 9800234مورخه 98/11/16-محکوم له خانم منیره السادات سیدی مطلق فرزند سید موسی -محکوم علیه آقای محسن بارگاهی فرزند حمیدرضا -محکوم به 500/000/000ریال اصل خواسته -خسارت تاخیرتادیه 615/556/660ریال -10/000/000ریال هزینه کارشناسی حق الوکاله وکیل 24/000/000ریال -نیم عشراجرای دولت 57/477/833ریال -حسب ارزیابی خط تلفن همراه به شماره 09121123230 بدون در نظر گرفتن بدهی احتمالی 1/650/000/000ریال اعلام نظر می گردد .
تاریخ مزایده 1400/10/4ساعت 10الی 10/30در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد .

مدیر واحد  مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

 

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/04ساعت 10الی 10:30