فروش سیم کارت به شماره09121104292

800000000

توضیحات

9809980001201026

140068460000441738
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/09/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 9902022 له خانم مهتاب پیمبری علیه 1-سیدماهان پیمبری، 2-مهشاد السادات پیمبری، 3-صدیقه عقیقی، 4-سیدمجتبی پیمبری،5-سیدکمال پیمبری، 6-سیداحمد پیمبری مبنی برتقسیم ترکه شامل امتیاز سیم کارت تلفن همراه به شماره 1104292-0912 در صورت عدم تقسیم، فروش و تقسیم بهای آن بین وراث پس از پرداخت و تادیه حقوق و دیون و تعهداتی که به ترکه متوفی تعلق می گیرد، به همین منظور امتیاز سیم کارت تلفن همراه به شماره 1104292-0912 توقیف و مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گرفت که با در نظر گرفتن وضعیت روز بازار و عوامل موثر در قیمت گذاری،عرضه و تقاضا، کد و ترتیب ارقام و همچنین کارکرده بودن سیم کارت مذکور، بدون درنظرگرفتن بدهی احتمالی  به مبلغ 800/000/000 ریال (هشتصد میلیون ریال) ارزش پایه مزایده ارزیابی و اعلام نظر شده و مزایده در تاریخ 1400/9/30  از ساعت  10 الی 11 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد.

                       اجرای احکام مدنی شعبه اول مجتمع قضایی عدالت تهران

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/30ساعت10الی11