فروش سیم کارت به شماره09121063559

350000000

توضیحات

9709981050800373

140091460000468632
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره يازده شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده تلفن همراه

به موجب دادنامه صادره از  شورای حل اختلاف مجتمع شماره 11 تهران و در پرونده کلاسه 0000633 دعوی مهدی شعبان جولای فرد علیه  داود کلاه دوزها  محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ  354/827/000 ريال بابت محکوم به و مبلغ 17/741/000 ريال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت که در این خصوص حسب تقاضای خواهان خط تلفن همراه به شماره 09121063559 متعلق به محکوم علیه توسط این اجرا توقیف و به وسیله کارشناس رسمی دادگستری و قیمت پایه آن جهت مزایده مبلغ 350/000/000 ريال تعیین گردیده است بنابر این مقرر گردید تلفن فوق الذکر در روز 1400/9/16 از ساعت 16 الی 17 از طریق مزایده حضوری در اجرای احکام مدنی مجتمع شماره 11 به آدرس  خ طالقانی – تقاطع نجات الهی – روبروی بانک تجارت – پ 344 به فروش برسد . مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از خریدار اخذ و مابقی ثمن مزایده را خریدار میبایستی حد اکثر ظرف مهلت یکماه از تاریخ برگزاری مزایده به حساب شماره 2171299007007 نزد بانک ملی شعبه بهشت کد 555 واریز و قبض آنرا به این اجرا تسلیم نماید در غیر اینصورت ده درصد دریافتی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد گردید .

مدیر مسئول اجرای احکام مدنی مجتمع شماره 11 شورای حل اختلاف تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/16ساعت16الی17