فروش سیم کارت به شماره09121000841

4900000000

توضیحات

9909980237700935

140068460000441671
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

1400/09/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول

به موجب اجرائیه صادره شماره 9910420237700250 مورخ  1399/08/21 از شعبه48 دادگاه عمومی تهران محکوم علیه آقای کورش کرمی فرزند مظفر محکوم به پرداخت مبلغ 1/021/200/000 ریال بابت محكوم به در حق محکوم له آقای مجید محبی فرزند علی اکبر و مبلغ 51/060/000ریال بابت نیم عشر دولتی می باشد که حسب تقاضای محکوم له شماره تلفن همراه متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به ارزیابی گردیده است.

 

امتیاز یک خط تلفن همراه به شماره 09121000841  به ارزش 4/900/000/000 ریال 

 

مقرر گردید امتیاز تلفن همراه مذکور در تاریخ 1400/09/21 از ساعت  13 الی 13/30 در نشانی تهران خ انقلاب خ قدس مجتمع قضایی شهید مدنی طبقه همکف واحد اجرای احکام از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299079005 به نام سپرده جاری مجتمع قضایی شهید مدنی نزد بانک ملی شعبه بزرگمهر  واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.

 

 

دادورز اجراي احكام متمرکز مجتمع قضائی شهید مدنی   

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21ساعت13 الی13:30