فروش سیم کارت به شماره09120985169

40000000

توضیحات

9909982693200259

140001460000125149
شعبه 7 اجراي احكام مدني مجتمع شماره 2 (شهيد ملك زاده )شوراي حل اختلاف كرج

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعـالی ” 

آگهی مزایده اموال منقول (نوبت اول)

بموجب پرونده کلاسه  9901290و در راستای اجراییه صادره از شعبه 32 شورای حل اختلاف مجتمع شهید ملک زاده شهرستان کرج محکوم علیه فاطمه واصل فرزندعبدالرضا  محکوم است به پرداخت مبلغ  457/236/618ریال، بابت اصل خواسته وخسارت تاخیر تادیه وهزینه دادرسی وهزینه کارشناسی در حق محکوم له محسن عموزاده و مبلغ 22/861/830ریال بابت نیم عشر دولتی با توجه به اینکه نامرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا ننموده حسب تقاضای محکوم له اموال محکوم علیه یک خط تلفن به شماره 09120985169 به وسیله این اجرا توقیف و توسط کارشناس به قیمت 40/000/000ریال (چهل میلیون ریال  )ارزیابی گردیده است مقرر است از طریق مزایده  در تاریخ 1400/09/24روزچهار شنبه  از ساعت 8 الی  8/30 صبح در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهید ملک زاده واقع در چهارراه طالقانی دادسرای ناحیه 3 سابق شعبه 7اجرا به فروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شرو ع میشود و متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید 10 درصد از قیمت مزایده به صورتوجه نقد یا چک بانکی تضمین شده فی المجلس از برنده مزایده دریافت میشود و الباقی  وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجرا تعیین میگردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد در صورتیکه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگزار میگردد شکایت راجه به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده میشود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه در صورت وصول شکایت مال به خریدار تسلیم نخواهد شد. /

مال مورد مزایده: 

خط تلفن بشماره 09120985169  قیمت کارشناسی  40/000/000 ریال برآورد میگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت8الی8:30