فروش سیم کارت به شماره09120790741

47000000

توضیحات

9909982988501673

140091460000514982
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بهارستان

1400/09/11

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهي برگزاري مراحل اول مزايده اموال منقول

به موجب اجراییه به شماره 140091420000374847مورخ  1400/05/12 درخصوص پرونده اجرایی فوق الذکر موضوع دعوی خانم مهناز عباسی تکانلو  فرزند صبرعلی علیه آقای حسین نطاق بافکر  فرزند مظاهر محکوم علیه محکوم به پرداخت60/000/000 ریال  در حق محکوم لها  وپرداخت 3000/000 ریال نیم عشر دولتی درحق دولت گردیده است که در راستاي وصول محکوم به و هزينه اجرايي برحسب تقاضاي محکوم له یک عدد خط تلفن همراه اول به شماره 09120790741 که به نام که با توجه به کارکرده بودن آن ،کدخط  توسط کارشناس رسمي دادگستري به موجب نظریه مورخ1400/8/20 به شرح ذيل به مبلغ 47/000/000ریال ارزيابي گرديده است.

مقررگرديد خط مذکور درتاريخ 1400/9/29 روز دوشنبه از ساعت 9 صبح الي ساعت 9:30 در شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستري شهرستان بهارستان واقع در جاده ساوه کيلومتر 25 -نسيم شهر -ميدان هفت تير -ابتداي بلوار خيرآباد – خيابان دادگستري -دادگستري شهرستان بهارستان از طريق مزايده بفروش برسد .مزايده  ازقيمت پايه (47/000/000 ریال) شروع وکسي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد بود .ده درصد ثمن معامله في المجلس از برنده مزايده اخذ وخريدار بايد ظرف مدت يک ماه  از تاريخ مزايده الباقي مبلغ را به حساب دادگستري 2171299029002نزد بانک ملي بنام دادگستري شهرستان بهارستان واريز نموده وقبض آن را به اين شعبه تسليم نمايد .درغير اين صورت ده درصد پرداختي به نفع دولت ضبط ومزايده تجديد مي گردد.درصورت پرداخت کل ثمن درموعد مقرروتائيد مزايده ،خط مذکور بنام خريدار منتقل خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/29ساعت9الی9:30