فروش سیم کارت به شماره09120742671

35000000

توضیحات

9809981082400567

140091460000467990
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره هفده شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزایده مال منقول

بسمه تعالی

موضوع مزایده :یک رشته خط موبایل به شماره  09120742671 ارزش پایه مزایده35/000/000 ریال زمان مزایده :1400/09/15 ساعت مزایده :16:00

محل مزایده :خيابان قزوين – دو راهي قپان – خيابان شيدائي – خيابان عارف قزويني – كوچه شعباني – مجتمع شماره 17شوراي حل اختلاف استان تهران

*متقاضیان می توانند در خواست پیشنهادی خود تا قبل از برگزاری مزایده به اجرا احکام مجتمع شماره 17 تهران ارائه نمایند.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت16