فروش سیم کارت به شماره09120653818

40000000

توضیحات

9809983037800900

140001460000126724
شعبه 1 اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان فرديس

1400/09/11

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول

به موجب پرونده کلاسه بایگانی 0000412 صادره از حوزه 8 شورای حل اختلاف شهرستان فردیس محکوم له محسن میرزا حسن پور فرزند منصور و محکوم علیه محرمعلی محمدزاده فرزند یاور محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 51/102/900 ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 3/600/000 ریال بابت هزینه کارشناسی در حق محکوم له و مبلغ 2/555/145 ریال بابت نیم عشر دولتی ، چون نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا نکرده است حسب تقاضای محکوم له بشرح زیر به وسیله این اجرا توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرر است از طریق مزایده در تاریخ 1400/10/05 از ساعت 08:00 الی 08:30 صبح در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان فردیس بفروش برسد مزایده از قیمت 40/000/000 ریال کارشناسی شروع میشود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. 10% از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی (تضمین شده) فی المجلس از برنده مزایده دریافت میشود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجرا تعیین میگردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل داده خواهد شد. در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. در صورتی که روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگزار می گردد. شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد. ضمناً طالبین می توانند ظرف 7 روز قبل از مزایده به دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگی اجرا از اموال بازدید نمایند.

اموال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدی نشرح است: خط همراه اول به شماره 09120653818

وضعیت ظاهری:خط همراه اول کارکرده دائمی استان قم

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان فردیس – بزرگ امید

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/05ساعت8الی8:30