فروش سیم کارت به شماره09120626775

20000000

توضیحات

9809981027700709

140091460000513723
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره چهار شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/09/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

(آگـهـی مـزایـده)

به موجب یک فقره اجرائیه صادره در پرونده کلاسه 9902445ج آقای نوروز علی اصلانی محکوم گردیده اصل به مبلغ 200/000/000ریال به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر و تادیه در حق آقای منوچهر سیفی پرداخت نمایند.متقابلاً یک خط تلفن همراه به شماره 09120626775 متعلق به محکوم علیه توقیف و از طریق مزایده با قیمت کارشناسی پایه 20/000/000ریال به فروش می رسد . متقاضیان می توانند در مورخه 1400/9/27 ساعت 16:00 در واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 4 واقع در خیابان دماوند-ایستگاه وحیدیه-خیابان داودی حاضر و نسبت به خرید اقدام نمایند. برنده مزایده مکلف است 10% قیمت را نقداً و باقیمانده را به هنگام انتقال پرداخت نمایند./ز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/27ساعت16