فروش سیم کارت به شماره09120352462

153000000

توضیحات

140001920001116938

140001460000122528
شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/09/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول –  نوبت  اول

بموجب  پرونده اجرایی کلاسه0000884صادره از شعبه 27دادگاه حقوقی  کرج محکوم علیه :رضا  کوری  زاده  فرزند  پرویز  محکوم است به پرداخت مبلغ 354/051/741ریال بابت محکوم به در حق محکوم له : سارا  سادات  کبیری  فرزند  میر احمد و مبلغ17/802/587  ریال نیم عشر دولتی. با توجه به اینکه اجراییه به محکوم علیه ابلاغ گردیده و در مهلت مقررنسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له و به منظور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی اموال محکوم علیه برابر متن آگهی و نظریه کارشناسی  از سوی این اجرا توقیف توسط کارشناس دادگستری کرج بشرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده از طریق مزایده درمورخ 1400/9/21 از ساعت 9 تا 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه دادگستری کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت153/000/000 ریال طبق نظریه کارشناس شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایید  فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی وجه مزایده ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده بااطلاع از مال مورد مزایده بازدید نمایند.

مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

ارزیابی  خطوط  تلفن  همراه  به  شرح  ذیل  می  باشد  :

خط  تلفن همراه  به شماره  09120352462 خط  همراه  اول  کارکرده  دائمی  قم  به  مبلغ  29/000/000  ریال  .

خط  تلفن همراه  به شماره  09123622275 خط  همراه  اول  کارکرده  دائمی  کرج به  مبلغ  124/000/000  ریال  .

ارزش  کل  پایه  دو  خط  تلفن  همراه مذکور  مجموعاً  به  مبلغ  153/000/000  ریال  ارزیابی  و  اعلام  میگررد  .

 

دادورز شعبه چهارم اجرای احکام مدنی دادگستری کرج –محمد حسین شکوری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21ساعت9الی10