فروش سیم کارت به شماره09120270983

37000000

توضیحات

9909980915200496

140091460000507423
شعبه سوم اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي
((آگهی مزایده اموال منقول))

 

موضوع پرونده اجرایی به کلاسه 9900605/3  اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 12 و 13 تهران بموجب اجرائیه صادره از 603 له آقای عليرضا پاك روش  علیه آقای  هادي علينقي زاده  محکوم است به پرداخت مبلغ 85/824/493  ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و پرداخت 4/291/224 ریال بابت نیم عشر اجرایی و همچنین پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی .علیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به اموال منقول متعلق به محکوم علیه را به شرح ذیل توسط اجرای احکام توقیف و تقاضای فروش آن را نموده است که عبارتند از سه خط تلفن همراه به شماره های

09120270983 با قیمت پایه کارشناسی شده به مبلغ 32/000/000 ریال معادل سه میلیون و دویست هزار تومان

09166410493 با قیمت پایه کارشناسی شده به مبلغ 4/000/000 ریال معادل چهارصد هزار تومان

09912370448 با قیمت پایه کارشناسی شده به مبلغ 1/000/000 ریال معادل صد هزار تومان

مقرر شده اموال منقول موصوف در تاریخ 29/ 9/ 1400 روز دوشنبه ساعت10:30 در دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف12-13 تهران واقع درتهران- دروازه شمیران – خیابان شهید ناطقی – شورای حل اختلاف مجتمع 12 و 13 تهران از طریق برگزاری مزایده بفروش برسد. و از قیمت پایه کارشناسی شده جمعا به میزان 37/000/000 ریال (معادل سه میلیون و هفتصد هزار تومان ) طبق نظریه کارشناسی شماره 146/ک مورخ 5/ 8/ 1400 شروع و به هرشخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و 10 درصد قیمت خرید فی المجلس به صورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید.در صورتیکه خریدار در مهلت مقرر مابقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه ها ی مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمنا کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد و همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است و داوطلبان می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از موعد مقرربه این واحد اجرا مراجعه تا ترتیب اطلاعات بیشتر داده شود .


                                        دادورز اجراي احكام شعبه سوم اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران – حنانه مسلم خاني

تهران- ميدان ابن سينا (دروازه شميران سابق)- خيابان شهيد همايون ناطقي- مجتمع شماره 13 شوراي حل اختلاف استان تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/29ساعت10:30