فروش سیم کارت به شماره09120250877

30000000

توضیحات

9909981075500571

140091460000491975
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره پانزده شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/09/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده خط همراه کلاسه 0000294

در خصوص اجراییه صادره از حوزه 755شورای حل اختلاف 15 تهران له آقای سید مجید میر اسلامی  علیه آقای  غلام حسین غفاری مقدم محکوم به پرداخت مبلغ  301/030/745ريال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی وهزینه کارشناسی و مبلغ 1/500/000ريال بابت نیم عشردولتی ، حسب تقاضای محکوم له خط تلفن همراه محکوم علیه توسط این اجرای احکام در قبال بدهی بازداشت و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق نظریه کارشناسی مورخ 1400/08/07خط تلفن همراه متعلق به محکوم علیه به شماره 09120250877بشرح ذیل توصیف و ارزیابی گردید : لذا با امعان نظر نسبت به کد خط مورد نظر و ترتیب ارقام و رعایت جمیع جهات موثر در قضیه قیمت پایه مزایده خط مورد کارشناسی به مبلغ به عدد  30/000/000ريال و به حروف سی میلیون ريال در این زمان برآورد و اعلام نظر میگردد. علی ایحال نظر به ابلاغ نظریه کارشناسی به محکوم علیه که تا کنون هیچگونه اعتراضی به این واحد اجرا و اصل نگردیده لذا مقرر گردیده است اموال منقول موصوف در تاریخ  1400/09/29روز  دوشنبه از ساعت 12 الی  12:30 در دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف 15 تهران واقع درتهران – خ 17 شهریور جنوبی – تقاطع منصور شرقی – مجتمع رضوان از طریق مزایده بفروش میرسد و از قیمت پایه کارشناسی به مبلغ سی میلیون ريال 30/000/000ريال) شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قسمت پیشنهاد نماید فروخته  خواهد شد و 10 درصد قیمت خرید فی المجلس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر 1 ماه (یک ماه) از وی وصول خواهد شد و پس از انجام وصول قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتیکه خریدار در مهلت مقررالباقی ثمن مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده برعهده خریدار می باشد و همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی بوده و داوطلبان می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از موعد مقرربه این واحد اجرا مراجعه تا ترتیب اطلاعات بیشتر داده شود                                

 

 

 

مهدی آهنگران مدیراجرای احکام شورای حل اختلاف 15 تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/29ساعت12الی12:30