فروش سیم کارت به شماره09120214495

45000000

توضیحات

140091920000285551

140091460000483336
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره هفده شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/08/30

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزایده مال منقول

بسمه تعالی

موضوع مزایده :یک رشته خط موبایل به شماره  09120214495 ارزش پایه 45/000/000ریال زمان مزایده :1400/09/22 ساعت مزایده :16:00

محل مزایده :خيابان قزوين – دو راهي قپان – خيابان شيدائي – خيابان عارف قزويني – كوچه شعباني – مجتمع شماره 17شوراي حل اختلاف استان تهران

*متقاضیان می توانند در خواست پیشنهادی خود تا قبل از برگزاری مزایده به اجرا احکام مجتمع شماره 17 تهران ارائه نمایند.

اطلاعات بیشتر

مهلت

140/09/22ساعت16