فروش سیم کارت به شماره09113443235

5600000

توضیحات

9809980242800456

140068460000433223
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده خط تلفن همراه

به موچب پرونده اجرایی 9900111/115ج3- از شعبه 115دادگاه حقوقی تهران -داد نامه 9801460  مورخه  98/09/30 – اجرائیه 9800362مورخه 98/11/15 – محکوم له آقای  حسین  اوجاق زاده شاه گلدی  فرزند علی  اصلان   – محکوم علیه  آقای جعفر  اله یار فرزند  عزت  اله -آقای سعید صادقی فرزند رحیم -آقای رحیم صادقی فرزند رحیم – محکوم به 600/000/000ریال – خسارت تاخیرتادیه 2/372/847/683ریال – هزینه کارشناسی 100/000/000ریال -نیم عشراجرای دولت 153/642/385ریال -حسب ارزیابی 189فقره خط تلفن همراه به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

صادره مبنی بر تعیین ارزش پایه مزایده ۱۷۹ فقره سیم کارت تلفن همراه شهرستان های مندرج در لیست های ارائه شده پیوست پرونده به استحضار می رساند ،طی استعلام به عمل آمده و در نظر گرفتن وضعیت روز بازار و عوامل موثر در قیمت گذاری ، کد و ترتیب ارقام ، صفر ودائمی بودن سیم کارت ها، عرضه و تقاضا و هم چنین فروش به صورت یکجا ، ۱۷۹ فقره سیم کارت موردنظر مجموعا به مبلغ 499/400/000ریال( چهارصد و نود ونه میلیون و چهارصد هزار ریال) به شرح پنج صفحه لیست پیوست مهر و امضا شده ، به تفکیک ارزش پایه مزایده ارزیابی و اعلام نظر می گردد./

رد   شماره خط                     وضعیت               قیمت کل (ریال)

1    8773919–0918                 دائمی شهرستان    000‚000‚2

2    8773909–0918                 دائمی شهرستان    000‚000‚2

3    8773780–0918                 دائمی شهرستان    000‚200‚1

4    8773761–0918                 دائمی شهرستان    000‚200‚1

5    8773706–0918                 دائمی شهرستان    000‚200‚1

6    8774664–0918                 دائمی شهرستان    000‚500‚2

7    8773432–0918                 دائمی شهرستان    000‚500‚2

8    3653609–0918                 دائمی شهرستان    000‚800‚1

9    3653683–0918                 دائمی شهرستان    000‚800‚1

10    3653703–0918                 دائمی شهرستان    000‚800‚1

11    3653149–0918                 دائمی شهرستان    000‚800‚1

12    3653118–0918                 دائمی شهرستان    000‚800‚1

13    3653109–0918                 دائمی شهرستان    000‚800‚1

14    3653039–0918                 دائمی شهرستان    000‚000‚3

15    3652914–0918                 دائمی شهرستان      000‚200‚1

16    3652911–0918                 دائمی شهرستان    000‚200‚1

17    3652881–0918                 دائمی شهرستان    000‚200‚1

18    3652851–0918                     دائمی شهرستان    000‚200‚1

19    3653390–0918                 دائمی شهرستان    000‚500‚1

20    8852987–0918                 دائمی شهرستان    000‚200‚1

21    8853121–0918                 دائمی شهرستان    000‚000‚3

22    8853001–0918                 دائمی شهرستان    000‚500‚4

23    8853067–0918                 دائمی شهرستان    000‚200‚1

24    8853096–0918                 دائمی شهرستان    000‚200‚1

25    8853080–0918                 دائمی شهرستان    000‚500‚4

26    8852960–0918                 دائمی شهرستان    000‚200‚1

27    8853211–0918                 دائمی شهرستان    000‚800‚1

28    8852832–0918                 دائمی شهرستان    000‚200‚1

29    8852845–0918                 دائمی شهرستان    000‚200‚1

30    8852883–0918                 دائمی شهرستان    000‚400‚1

31    8852584–0918                 دائمی شهرستان    000‚600‚1

32    8852915–0918                 دائمی شهرستان    000‚200‚1

33    8852939–0918                 دائمی شهرستان    000‚800‚2

34    8852931–0918                 دائمی شهرستان    000‚200‚1

35    8197599–0918                 دائمی شهرستان    000‚300‚1

36    8197683–0918                 دائمی شهرستان    000‚200‚1

 37    8197699–0918    دائمی شهرستان    000‚200‚1

38    8197822–0918    دائمی شهرستان    000‚300‚1

39    8197721–0918    دائمی شهرستان    000‚200‚1

40    8496136–0918    دائمی شهرستان    000‚200‚1

41    8496202–0918    دائمی شهرستان    000‚000‚2

42    8773374–0918    دائمی شهرستان    000‚700‚1

43    8773327–0918    دائمی شهرستان    000‚700‚1

44    8773230–0918    دائمی شهرستان    000‚500‚2

45    8772898–0918    دائمی شهرستان    000‚500‚2

46    8772885–0918    دائمی شهرستان    000‚200‚1

47    8772887–0918    دائمی شهرستان    000‚200‚1

48    8772521–0918    دائمی شهرستان    000‚500‚2

49    8774047–0918    دائمی شهرستان    000‚500‚2

50    3652809–0918    دائمی شهرستان    000‚800‚1

51    3652791–0918    دائمی شهرستان    000‚800‚1

52    3652511–0918    دائمی شهرستان    000‚000‚2

53    3652409–0918    دائمی شهرستان    000‚800‚1

54    3652318–0918    دائمی شهرستان     000‚800‚1

55    3652259–0918    دائمی شهرستان    000‚800‚1

56    3652166–0918    دائمی شهرستان    000‚000‚2

57    3652110–0918    دائمی شهرستان    000‚800‚1

58    3652032–0918    دائمی شهرستان    000‚800‚1

59    3651993–0918    دائمی شهرستان    000‚800‚1

60    3651649–0918    دائمی شهرستان    000‚800‚1

61    3651619–0918    دائمی شهرستان    000‚000‚3

62    3651455–0918    دائمی شهرستان    000‚000‚2

63    3651346–0918    دائمی شهرستان    000‚800‚1

64    3651294–0918    دائمی شهرستان    000‚800‚1

65    3651794–0918    دائمی شهرستان    000‚800‚1

66    3651176–0918    دائمی شهرستان    000‚800‚1

67    3651131–0918    دائمی شهرستان    000‚000‚2

68    3651274–0918    دائمی شهرستان    000‚800‚1

69    3651257–0918    دائمی شهرستان    000‚800‚1

70    1381720–0918    دائمی شهرستان    000‚000‚4

71    1381815–0918    دائمی شهرستان    000‚000‚6

72    1381878–0918    دائمی شهرستان    000‚000‚5

73    1381489–0918    دائمی شهرستان    000‚000‚4

74    1381482–0918    دائمی شهرستان    000‚000‚4

75    1381834–0918    دائمی شهرستان    000‚500‚4

76    7694615–0917    دائمی شهرستان    000‚000‚5

77    7694673–0917    دائمی شهرستان    000‚500‚1

78    7694612–0917    دائمی شهرستان    000‚500‚1

79    7694613–0917    دائمی شهرستان    000‚500‚1

80    7694677–0917    دائمی شهرستان    000‚600‚1

81    7694667–0917    دائمی شهرستان    000‚500‚1

82    7694674–0917    دائمی شهرستان    000‚500‚2

83    7683879–0917    دائمی شهرستان    000‚800‚1

84    7683943–0917    دائمی شهرستان    000‚500‚1

85    7683942–0917    دائمی شهرستان    000‚500‚1

86    7683870–0917    دائمی شهرستان    000‚800‚1

87    7683865–0917    دائمی شهرستان    000‚000‚2

88    7683863–0917    دائمی شهرستان    000‚000‚2

89    7683862–0917    دائمی شهرستان    000‚000‚2

90    7683836–0917    دائمی شهرستان    000‚000‚3

91    7683789–0917    دائمی شهرستان    000‚500‚1

92    7683911–0917    دائمی شهرستان    000‚800‚1

93    7683897–0917    دائمی شهرستان    000‚800‚1

94    7694619–0917    دائمی شهرستان    000‚500‚1

95    7694623–0917    دائمی شهرستان    000‚500‚1

96    7694625–0917    دائمی شهرستان    000‚500‚1

97    7694660–0917    دائمی شهرستان    000‚500‚1

98    7694662–0917    دائمی شهرستان    000‚500‚1

99    7694642–0917    دائمی شهرستان    000‚000‚3

100    7694597–0917    دائمی شهرستان    000‚500‚1

101    7694605–0917    دائمی شهرستان    000‚500‚1

102    7694611–0917    دائمی شهرستان    000‚500‚1

103    7683928–0917    دائمی شهرستان    000‚500‚1

104    7683947–0917    دائمی شهرستان    000‚500‚1

105    7683951–0917    دائمی شهرستان    000‚500‚1

106    7683957–0917    دائمی شهرستان    000‚500‚1

107    3446496–0917    دائمی شهرستان    000‚200‚2

108    3446982–0917    دائمی شهرستان    000‚000‚2

  109    3446987–0917    دائمی شهرستان    000‚000‚2

110    3447013–0917    دائمی شهرستان    000‚000‚2

111    3447212–0917    دائمی شهرستان    000‚500‚2

112    3446601–0917    دائمی شهرستان    000‚700‚2

113    3446629–0917    دائمی شهرستان    000‚700‚2

114    3446650–0917    دائمی شهرستان    000‚000‚3

115    3446709–0917    دائمی شهرستان    000‚000‚2

116    3446852–0917    دائمی شهرستان    000‚000‚2

117    3446839–0917    دائمی شهرستان    000‚000‚2

118    3446714–0917    دائمی شهرستان    000‚000‚2

119    3446737–0917    دائمی شهرستان    000‚000‚3

120    3446980–0917    دائمی شهرستان    000‚000‚2

121    3446963–0917    دائمی شهرستان    000‚000‚3

122    3446906–0917    دائمی شهرستان    000‚000‚2

123    3446598–0917    دائمی شهرستان    000‚000‚2

124    3446589–0917    دائمی شهرستان    000‚000‚2

125    3446431–0917    دائمی شهرستان    000‚200‚2

126    3446727–0917    دائمی شهرستان    000‚000‚3

127    3446878–0917    دائمی شهرستان    000‚000‚3

128    3446432–0917    دائمی شهرستان    000‚000‚3

129    3446818–0917    دائمی شهرستان    000‚500‚2

130    3446802–0917    دائمی شهرستان    000‚000‚2

131    3446798–0917    دائمی شهرستان    000‚000‚2

132    3446756–0917    دائمی شهرستان    000‚000‚2

133    3446862–0917    دائمی شهرستان    000‚000‚3

134    3446858–0917    دائمی شهرستان    000‚000‚3

135    3446511–0917    دائمی شهرستان    000‚500‚2

136    3446553–0917    دائمی شهرستان    000‚000‚2

137    3446421–0917    دائمی شهرستان    000‚200‚2

138    6902736–0916    دائمی شهرستان    000‚000‚1

139    6732884–0916    دائمی شهرستان    000‚000‚1

140    6732859–0916    دائمی شهرستان    000‚000‚1

141    6732804–0916    دائمی شهرستان    000‚000‚1

142    6732799–0916    دائمی شهرستان    000‚100‚1

143    6732764–0916    دائمی شهرستان    000‚000‚1

144    6732710–0916    دائمی شهرستان    000‚100‚1

 145    6732706–0916    دائمی شهرستان    000‚000‚1

146    6732679–0916    دائمی شهرستان    000‚000‚1

147    6732665–0916    دائمی شهرستان    000‚000‚1

148    6732577–0916    دائمی شهرستان    000‚300‚1

149    6732522–0916    دائمی شهرستان    000‚500‚1

150    6732478–0916    دائمی شهرستان    000‚000‚1

151    6732438–0916    دائمی شهرستان    000‚000‚1

152    6732406–0916    دائمی شهرستان    000‚000‚1

153    1887407–0913    دائمی شهرستان    000‚500‚6

154    1887386–0913    دائمی شهرستان    000‚500‚6

155    1889709–0913    دائمی شهرستان    000‚500‚6

156    1889821–0913    دائمی شهرستان    000‚500‚6

157    1889581–0913    دائمی شهرستان    000‚500‚6

158    1889384–0913    دائمی شهرستان    000‚500‚6

159    1887861–0913    دائمی شهرستان    000‚500‚6

160    1887537–0913    دائمی شهرستان    000‚500‚6

161    1887508–0913    دائمی شهرستان    000‚500‚6

162    1887504–0913    دائمی شهرستان    000‚500‚6

163    1450384–0911    دائمی شهرستان    000‚000‚8

164    1451488–0911    دائمی شهرستان    000‚000‚8

165    1453527–0911    دائمی شهرستان    000‚000‚9

166    1453720–0911    دائمی شهرستان    000‚000‚8

167    1453931–0911    دائمی شهرستان    000‚000‚11

168    1453995–0911    دائمی شهرستان    000‚000‚1

169    1454054–0911    دائمی شهرستان    000‚000‚1

170    1435520–0911    دائمی شهرستان    000‚500‚8

171    1446682–0911    دائمی شهرستان    000‚000‚11

172    1449542–0911    دائمی شهرستان    000‚000‚9

173    1450281–0911    دائمی شهرستان    000‚000‚8

174    1450347–0911    دائمی شهرستان    000‚000‚8

175    3443135–0911    دائمی شهرستان    000‚500‚5

176    3443428–0911    دائمی شهرستان    000‚500‚4

177    3444199–0911    دائمی شهرستان    000‚000‚8

178    3443685–0911    دائمی شهرستان    000‚000‚4

179    3442725–0911    دائمی شهرستان    000‚000‚5

    جمع کل (ریال)        000‚400‚499

احتراما بازگشت به ابلاغیه پرونده کلاسه فوق درخصوص ارزیابی ده (۱۰)فقره سیم کارت های تلفن همراه ،گزارش ذیل تقدیم میگردد:

۱-طبق اطلاعات دریافتی،خطوط سیم کارت مورد نظر تاکنون فعالسازی نشده (کارنکرده) و پیش شماره های آنها مربوط به شهرستان های لاهیجان و لنگرود (استان گیلان) می باشد.

۲-ارزیابی اعلام شده ،بر اساس شرایط بازار وبه نرخ روزصورت گرفته است.

۳-خطوط سیم کارت مذکور در روزهای ۱۷ الی ۲۳/۰۱/۱۴۰۰ ارزیابی شده اند.

ردیف    شماره خط سیم کارت    ارزش پایه کارشناسی(ریال)

1    3443235-0911قیمت5600000ریال

2    3443392-0911    قیمت5200000ریال

3    3443623-0911    قیمت 5600000ریال

4    3444206-0911    قیمت5600000ریال

5    3443915-0911    قیمت 4300000ریال

6    3443907-0911    4300000ریال

7    3442502-0911    5000000

8    3442761-0911    4300000

9    3442926-0911    4300000

10    3443158-0911    4300000

تاریخ مزایده 1400/9/17 ساعت 13الی 14 در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد .

مدیر واحد  مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت13الی14