فروش سیم کارت به شماره09112491288

23000000

توضیحات

9809982610100261

140001460000116138
شعبه پنجم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال منقول ( نوبت دوم)

به موجب پرونده كلاسه  9900158مطروحه در این اجرا و با عنایت به صدور  اجراییه صادره از شعبه  اول دادگاه عمومی حقوقی کرج له آقای احسان برخورداری و علیه آقایان مصطفی هادی پور پیشکلی و میثاق خراسانی آملی محکوم علیهم متضامنا محکومند به پرداخت مبلغ 468/157/860 ریال بابت محکوم به و نیز پرداخت مبلغ 23/000/000 ریال بابت نیم عشر اجرایی که در این راستا تعداد چهار خط تلفن همراه به شماره های    متعلق به  احدی از محکوم علیهم به نام آقای مصطفی هادی پور پیشکلی   توقيف وتوسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح زير توصيف وارزيابي شده ومقرر است در    مورخ 1400/09/16از ساعت  9  الي  10  در محل اجراي احكام  مدنی  از طريق مزايده بفروش مي رسد، مزايده از قيمت پایه    نظريه كارشناسي  شروع مي شود وبه هر شخص حقيقي وحقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ والباقي ظرف يك ماه از وي وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانوني وصدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط ومزايده تجديد مي گردد كليه هزينه هاي نقل وانتقال به عهده محكوم عليه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد .

مال مورد مزايده وبهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است:

چهار خط تلفن همراه به شماره های 09116691826 به مبلغ 500/000 ریال

2- 09107818082 به مبلغ 500/000 ریال

3- 09112491288 به مبلغ 3/000/000 ریال

4- 09120349307 به مبلغ 25/000/000 ریال

جمعا به مبلغ 29/000/000 ریال ارزیابی گردیده است .       

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/16ساعت9الی10