فروش سیم کارت به شماره 09128908589

127000000

توضیحات

9909980918100554

140091460000492000
شعبه سوم اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/09/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي
((آگهی مزایده اموال منقول))

 

موضوع پرونده اجرایی به کلاسه 0000778/632/3 اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 12 و 13 تهران بموجب اجرائیه صادره از 633 له آقای حميدرضا نصيروندعلي بابالو و علیه آقای سيدمجيد طباطبائي شيرازاني محکوم است به پرداخت مبلغ 403/576/761 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و همچنین پرداخت مبلغ 20/178/838 ریال بابت نیم عشر اجرایی .علیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به اموال منقول متعلق به محکوم علیه را به شرح ذیل توسط اجرای احکام توقیف و تقاضای فروش آن را نموده است که عبارتند از دو خط تلفن همراه به شماره های

09120332284 با قیمت پایه کارشناسی شده به مبلغ 37/000/000 ریال معادل سه میلیون و هفتصد هزار تومان

09128908589 با قیمت پایه کارشناسی شده به مبلغ 90/000/000 ریال معادل نه میلیون تومان

مقرر شده اموال منقول موصوف در تاریخ 28/ 9/ 1400 روز یکشنبه  ساعت10:30 در دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف12-13 تهران واقع درتهران- دروازه شمیران – خیابان شهید ناطقی – شورای حل اختلاف مجتمع 12 و 13 تهران از طریق برگزاری مزایده بفروش برسد. و از قیمت پایه کارشناسی شده جمعا به میزان 127/000/000 ریال (معادل دوازده میلیون و هفتصد هزار تومان) طبق نظریه کارشناسی شماره 1400220293207846 مورخ 13/ 8/ 1400 شروع و به هرشخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و 10 درصد قیمت خرید فی المجلس به صورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید.در صورتیکه خریدار در مهلت مقرر مابقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه ها ی مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمنا کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد و همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است و داوطلبان می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از موعد مقرربه این واحد اجرا مراجعه تا ترتیب اطلاعات بیشتر داده شود .


                                  دادورز اجراي احكام شعبه سوم اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران – حنانه مسلم خاني

                                تهران- ميدان ابن سينا (دروازه شميران سابق)- خيابان شهيد همايون ناطقي- مجتمع شماره 13 شوراي حل اختلاف استان تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/28ساعت10:30