فروش سیم کارت به شماره 09122471697

120000000

توضیحات

140091920000247818

140091460000467844
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره چهار شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

(آگـهـی مـزایـده)

به موجب یک فقره اجرائیه صادره در پرونده کلاسه 40001009ج آقایان1- امیرخان هدایتی وحید2- صمد میری محکوم گردیده اند اصل خواسته به مبلغ 160/000/000ریال به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر و تادیه در حق آقای بهنام رفیعی پرداخت نمایند.متقابلاً یک خط تلفن همراه به شماره 09120700461 متعلق به محکوم علیه ردیف اول توقیف و از طریق مزایده با قیمت کارشناسی پایه 48/000/000ریال و خط تلفن همراه 09122471697 متعلق به محکوم علیه ردیف دوم توقیف و با قیمت کارشناسی پایه 120/000/000 به فروش می رسد . متقاضیان می توانند در مورخه 1400/9/7 ساعت 16:00 در واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 4 واقع در خیابان دماوند-ایستگاه وحیدیه-خیابان داودی حاضر و نسبت به خرید اقدام نمایند. برنده مزایده مکلف است 10% قیمت را نقداً و باقیمانده را به هنگام انتقال پرداخت نمایند./ز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/07ساعت16