فروش سیم کارت به شماره 09122000993

1150000000

توضیحات

9909980227500537

140068460000441727
شعبه چهارم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/09/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

صورتجلسه مراسم مزایده اموال منقول

 

در خصوص پرونده کلاسه اجرایی  0000025/4/ج  وصادره ازشعبه15 دادگاه عمومی محکوم له   اقای رستم  خسرو نژادجن قشلاقی  ومحکوم علیه  آقای وحید  آرامش که  محکوم علیه  محکوم است به پرداخت مبلغ 5/750/000/000 ریال بابت محکوم به  در حق محکوم له ومبلغ 287/500/000ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت  و حسب  تقاضای  وکیل محکوم له  اموال  ذیل  متعلق به  محکوم علیه توقیف  و توسط هیئت  کارشناسان رسمی دادگستری  به شرح ذیل ارزیابی گردیده است .

 

1- سیم کارت  همراه اول  به شماره 9122000993 به مبلغ 1/150/000/000 ریال جهت پایه مزایده ارزیابی گردیده است .

 

مقرر  گردیده که  در روز  یکشنبه  مورخ         1400/09/28   ساعت   11/00    الی    11/30     در نشانی تهران مجتمع قضایی شهید بهشتی  واقع در میدان فردوسی خیابان سپهبد قره نی  نبش چهار راه سمیه  طبق 5 اطاق مزاید  از طرق مزایده به فروش برسد . مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود . ده درصد  قیمت پیشنهادی  ثمن  معامله  فی المجلس از برنده  مزایده  اخذ  و خریدار  باید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی  مبلغ را به  حساب سیبای  شماره 2171299008005بنام سپرده دادگستری  نزد بانک ملی ایران  شعبه وزارت دادگستری کد 577  واریز و قبض آنرا  به این اجرا تحویل  تسلیم نمایند . در غیر اینصورت 10 در صد پرداختی به نفع  دولت ضبط و مزایده تجدید  می گردد . بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده ، اموال مذکور به خریدار  تحویل می گردد .

 

  شعبه 4 اجرا احکام  متمرکز مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران     

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/28ساعت11 الی11:30