فروش سیم مسی اسقاط(60 تن) 125/1400

123000000000

توضیحات

انواع سیم مسی اسقاطی کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/09