فروش سه عدد پالت مخصوص دپوی کیسه های آرد ،ساخته شده از پروفیل فولادی

21000000

توضیحات

سه عدد پالت مخصوص دپوی کیسه های آرد ساخته شده از پروفیل فولادی کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/06