فروش سهام شرکت

72022

توضیحات

9909982160900845

140068460000440210
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/09/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده سهام ( بیمارستان آراد ) 

بموجب داد نامه شماره 140068390003868523 مورخ 27  /03 /1400  و اجرائیه 140068420000420292  صادره از شعبه 44  دادگاه عمومی حقوقی تهران  ، آقای سید  حسین  مصطفوی تفرشی محکوم علیه پرونده اجرائی بایگانی 0000810 ج3 به پرداخت مبلغ 12/012/709/269ریال  بابت محکوم به  ( اصل خواسته )  و  حق الوکاله وکیل  و هزینه دادرسی  در حق محکوم له شرکت نور امید بیمارستان آراد با وکالت خانم زهرا کاظمی رودسری و مبلغ 463 /635 /600 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق دولت محکوم گردیده که در این رابطه تعداد 71 سهم متعلق به محکوم علیه نزد شرکت خواهان ( شرکت نور امید بیمارستان آراد ) توقیف و پس از طی تشریفات قانونی مراتب به کارشناس جهت ارزیابی ارجاع که کارشناس منتخب پس از بررسی به شرح ذیل اظهار نظر نموده است  بر اساس مفاد قرار صادره و بررسی مدارک و مستندات ارائه شده توسط بیمارستان آراد صورت پذیرفته است بدیهی است در صورتی که پس از تنظیم این گزارش اسناد و مدارکی ارائه شود که در نتیجه گزارش تاثیر گذار باشد ، مسئولیتی برای این کارشناس نخواهد داشت ، هم چنین مسئولیت اصالت مدارک و ادعای هرکونه جعل و مخدوش بودن یا نابرابری اسناد به عهده ابراز کننده بوده و کارشناس از تمامی موارد مذکور مبرا می باشد . در مجموع با توجه به جمیع بررسی های بعمل آمده و در نظر گرفتن پتانسیل سود آوری و ارزش روز دارایی های ثابت این شرکت حداقل پایه 71 (هفتاد و یک ) سهم از کل سهام شرکت نور امید (بیمارستان آراد ) سهامی خاص متعلق به آقای سید حسین مصطفوی تفرشی معادل 000 /000 / 720 /22 ریال ( بیست و دو میلیاردو هفتصدو و بیست میلیون ریال ) ارزش گذاری می گردد هر سهم معادل 000 /000 /320 ریال ” و مقرر است تا سقف مبالغ محکوم به و نیم عشر اجرایی و به میزان آن ، معادل    40 سهم از مجموع 71 سهم فوق با ارزش اعلامی در ازای کل محکوم به و هزینه اجرایی در تاریخ 1400/09/23 ساعت10/30 در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید صدر تهران به نشانی میدان شیخ بهایی ، خیابان شیخ بهایی ، شمال خیابان 12 متری اول از طریق مزایده به فروش می رسد ، مزایده سهام فوق الذکر با مشخصات اعلامی از قیمت پایه کارشناسی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد . ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس نقدا و یا طی یک فقره چک بین بانکی متبر از برنده مزایده اخذ و الباقی آن ظرف یک ماه دریافت خواهد شد در صورت انصراف برنده مزایده 10 درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد .در ضمن هزینه اجرایی بعهده خریدار مزایده می باشد 

مدیر شعبه سوم اجرای احکام مجتمع قضایی شهید صدر-ابراهیمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت10:30